Login to your Google Analytics account and after creating your web site profile copy and paste the analytics code into this field." id="input-google-analytics" class="form-control">

Algemene voorwaarden

Inhoud (content) van de pagina zoals deze wordt weergegeven in de winkel." id="input-description2" class="form-control">Inhoud (content) van de pagina zoals deze wordt weergegeven in de winkel." id="input-description2" class="form-control">

Algemene Verkoopvoorwaarden Majuba Hair & Beauty Products

Algemene verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Majuba Hair & Beauty Products bv. gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam-Duivendrecht, Pieter Braaijweg 93-95-97-99.

1: Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon, die enig product of enige dienst, in de ruimste zin des woords van Majuba Hair & Beauty Products (Majuba) afneemt, wordt hierna aangeduid als afnemer.

2:Alle offertes en/of aanbiedingen zijn geldig zolang als aangegeven is, doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Eventuele drukfouten voorbehouden.

3:Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en zijn alleen geldig tijdens de periode die vermeld staat bij het desbetreffende artikel.

4:Alle aangegeven prijzen zijn in euro's en Exclusief B.T.W (tenzij anders aangegeven). Alle aanbiedingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van schrijf-, en scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

5:De verzending van uw producten gaat via My Parcel. My Parcel doet er meestal 1 à 2 werkdagen over om het pakket bij u af te leveren. De standaard verzendkosten per bestelling onder de € 100.00 (netto exclusief BTW) bedragen € 10,50 per zending.

6:Het is Majuba toegestaan om in uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld wanneer 1 of meer producten niet op voorraad zijn) de producten in gedeelten te leveren. Na de 1e levering zullen wij uiteraard zo spoedig mogelijk overgaan tot het uitleveren van de ontbrekende producten.

7:Afnemer is verplicht de met op hem betrekking hebbende factuur per direct te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

8:In geval van betalingsafspraken behoud Majuba het recht bij overschrijding hiervan alle afspraken per direct te laten vervallen en over te gaan op contante betaling c.q. onder rembours. Bij overschrijding van een afgesproken betalingstermijn is de afnemer in verzuim: vanaf het moment dat de hij in verzuim is, is afnemer aan Majuba de wettelijke rente verschuldigd.

9:Is afnemer in gebreke of verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht voor rekening van de afnemer. Indien Majuba aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10:Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een niet tijdige levering dient afnemer Majuba schriftelijk in gebreke te stellen. Door Majuba niet te verantwoorden omstandigheden, bijv. overmacht,stakingen en dergelijke die de vervulling van een opdracht verhinderen, geven ons het recht, leveringstermijnen te overschrijden of afstand te doen van een contract. Het recht op schadevergoeding kan niet worden afgeleid.

11:Bezwaar tegen rekeningen en goederenleveringen kunnen slechts binnen 7 dagen na ontvangst worden ingediend. Breukschade moet per omgaande worden gemeld.

12: Ruilen of retour brengen van goederen kan slechts in ongebruikte, ongeopende cq. onbeschadigde verpakkingen binnen 7 dagen onder vertoning van de originele factuur. Dit met uitzondering van speciaal bestelde goederen welke niet standaard op voorraad zijn (bv. Meubels), extensions, scharen en chemie, deze worden niet retour genomen, tenzij anders overeengekomen. Het retour nemen van producten blijft ten alle tijden ter beoordeling van de directie. Eventuele kosten van het retour zenden van producten zijn voor rekening van de koper.

13:Afnemer is verplicht de bestelde goederen ook daadwerkelijk af te nemen. Bij eenzijdige annulering van specifiek voor de afnemer bestelde goederen (bijvoorbeeld meubels), is direct een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van hetgeen afnemer bij integrale uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij Majuba kan bewijzen dat de schade groter is of de afnemer kan bewijzen dat de schade kleiner is.
Vindt de annulering 1 week voor aflevering plaats zullen wij 75 % in rekening brengen.
Vindt de annulering 2 weken voor aflevering plaats zullen wij 50 % in rekening brengen.

14:Alle goederen blijven eigendom van Majuba zolang de koopprijs inclusief rente en onkosten nog niet betaald is, of wij nog vorderingen hebben op de afnemer.

15:Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam